Algemene voorwaarden & Privacy

Lees meer

Hier vindt u zowel de algemene voorwaarden en de privacyregels waar u mee akkoord gaat bij het inschrijven voor een cursus, training, opleiding of coaching.

Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving en overeenkomst tussen Doorhetlevengegeven en een student, cursist of deelnemer waarop Doorhetlevengegeven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De beschreven voorwaarden hieronder zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Doorhetlevengegeven, voor de uitvoering waarvan door Doorhetlevengegeven derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers of stagiaires van Doorhetlevengegeven.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Doorhetlevengegeven en de Afnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Doorhetlevengegeven niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Doorhetlevengegeven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Doorhetlevengegeven zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, dienst of opleiding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Doorhetlevengegeven kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Tenzij ander vermeld, zijn de in aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Doorhetlevengegeven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Doorhetlevengegeven en de afnemer wordt aangegaan voor de tijd die Doorhetlevengegeven en de afnemer schriftelijk al dan niet door inschrijving zijn overeenkomen.
 2. Doorhetlevengegeven heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Doorhetlevengegeven is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Doorhetlevengegeven is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Doorhetlevengegeven kan worden gevergd.
 2. Indien Doorhetlevengegeven tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Doorhetlevengegeven gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 4 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan Doorhetlevengegeven en zal aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 6 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 75% het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Doorhetlevengegeven aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
 5. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 25% van het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Doorhetlevengegeven aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert meer dan 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer niet verplicht een deel of het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen Doorhetlevengegeven.
 6. Vanwege Corona is er mogelijk sprake van overmacht. Dit kan betekenen dat Doorhetlevengegeven opleidingen, training of cursus dient te verplaatsen, Doorhetlevengegeven zal geen geld retourneren. Indien de afnemer wegens Corona-klachten/verschijnselen niet deel kan nemen aan een training, opleiding of cursus kun je deze verplaatsen. Mocht je niet meer kunnen deelnemen blijft de afnemer het bedrag verschuldigd zoals beschreven bij punt

artikel  5. Overmacht

 1. Doorhetlevengegeven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Doorhetlevengegeven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doorhetlevengegeven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doorhetlevengegeven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Doorhetlevengegeven zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Doorhetlevengegeven kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Doorhetlevengegeven ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Doorhetlevengegeven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Doorhetlevengegeven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Doorhetlevengegeven aangegeven. Doorhetlevengegeven is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Doorhetlevengegeven kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Doorhetlevengegeven verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Doorhetlevengegeven echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Intellectuele eigendommen en Eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen behoudt Doorhetlevengegeven de auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Doorhetlevengegeven verstrekte handouts, teksten, oefeningen, plannen, modellen en syllabi. Deze stukken blijven eigendom van Doorhetlevengegeven en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Doorhetlevengegeven niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd.

artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Doorhetlevengegeven is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Doorhetlevengegeven, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Doorhetlevengegeven verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 2. a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaken dan ook.
 3. b) Doorhetlevengegeven is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 4. c) Voor schade aan materieel of personen veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen of deelnemers van trainingen of coachsessies is Doorhetlevengegeven niet aansprakelijk.

artikel 9. Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Doorhetlevengegeven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Doorhetlevengegeven toerekenbaar is.
 2. Indien Doorhetlevengegeven uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Doorhetlevengegeven zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Doorhetlevengegeven, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Doorhetlevengegeven en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Doorhetlevengegeven partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Doorhetlevengegeven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Doorhetlevengegeven het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Doorhetlevengegeven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Doorhetlevengegeven.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacyverklaring

Identiteit

Door het leven gegeven is een dienstverlening van Be&become. Deze privacyverklaring is daarom opgesteld door Be&become voor Door het leven gegeven. Wanneer er Be&become staat, wordt ook Doorhetlevengegeven bedoeld. U kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@beandbecome.nl of naar deborah@doorhetlevengegeven.nl.

Verzamelen gegevens met uw toestemming

In sommige gevallen is het noodzakelijk om gegevens van onze (aankomende) deelnemers, klanten of van u als geïnteresseerde te registreren. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming en gaan hier altijd zeer zorgvuldig mee om. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft aangeleverd. Deze zijn duidelijk leesbaar op het moment dat u uw gegevens invult en akkoord gaat. Redenen waarom wij gegevens van u nodig kunnen hebben zijn:

 • Omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • Om u als  deelnemer op de hoogte te brengen van informatie die nodig is om uw opleiding, training of cursus te kunnen volgen.
 • Om u op de hoogte te brengen van aanvullende trainingen, verdiepingen, specialisaties of annuleringen.
 • Om contact met u op te kunnen nemen bij calamiteiten.

Wij vragen u per doel slechts de gegevens aan te leveren die minimaal nodig zijn om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

U bent altijd vrij om de aangeleverde gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen uit ons systeem. Dit doet u schriftelijk door een mail te sturen naar deborah@doorhetlevengegeven.nl. Wij beantwoorden u vraag binnen drie werkdagen (met uitzondering van de geldende vakanties) en zullen binnen een werkweek uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Waar het gaat om de nieuwsbrief, kunt u zich altijd eenvoudig weer uitschrijven door op de knop afmelden te klikken. Indien uw email wijzigt en ons emailprogramma de nieuwsbrief niet meer af kan leveren, worden uw gegevens na drie pogingen automatisch uit het systeem verwijderd. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan kunt u uzelf weer aanmelden voor de nieuwsbrief via de site.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend door medewerkers en trainers van Doorhetlevengegeven gebruikt. In sommige gevallen worden gegevens van deelnemers gedeeld met derden ten behoeve van meer ondersteuning . Het gaat dan om de naam en een email adres en of een telefoonnummer. Dit gebeurt alleen met toestemming van de deelnemer zelf.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld via inschrijfformulieren in een beveiligde website omgeving. Wij maken gebruik van nieuwsbriefprogramma’s die eveneens voldoen aan de AVG richtlijnen. Daarnaast worden gegevens verkregen via persoonlijke gesprekken met de deelnemers. Deze gegevens worden bewaard in een gesloten netwerk dat alleen toegankelijk is voor de eigenaar van Doorhetlevenegegeven.

Wanneer uw gegevens ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verloren gaan, wordt dit gemeld bij Solopartners. Een onafhankelijk orgaan voor klachten.

Kwaliteitsverbetering/klachten

Een goed contact met u als mens is voor mij erg belangrijk. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. Graag ga ik daar met u over in gesprek om te zien hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. U kunt mij bellen op 0642218578 of mailen naar info@beandbecome.nl of deborah@doorhetlevengegeven.nl. Ik ga graag met u in gesprek.

Belangrijk voor u om te weten is dat uw klacht altijd in vertrouwen wordt behandeld. Indien dit mogelijk is zal ik direct reageren op uw klacht, doch uiterlijk binnen 2 weken. Klachten moeten binnen de vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld waarbij ik het uitstel zal toelichten.
Klachten worden voor een periode van een jaar bewaard.

Kunnen we geen passende oplossing vinden, dan is het mogelijk om de klacht via de klachtenfunctionaris kenbaar te maken. Be&become maakt gebruik van een onafhankelijke partner om klachten op te lossen. U kunt hiervoor Solopartners inschakelen. Dit kan telefonisch op nummer 085-2010140 of via mail op klacht@solopartners.nl.Vermeld hierbij de bedrijfsnaam Be&become. Het oordeel van Solopartners is bindend.